Novice

Obvestila

Dogodki

O društvu
poslanstvo
organi društva
člani
statut
prijavnica

Dejavnosti

Povezave

Pages in English

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o volitvah

Upravni odbor je na dospisni seji dne 16.12. 2005 sprejel

Pravilnik o volitvah organov SiNAPSE, slovenskega društva za nevroznanost

I. Splošna določila

1. člen

S tem pravilnikom se ureja postopek volitev naslednjih organov SiNAPSE, slovenskega društva za nevroznanost (v nadaljevanju Društva):

2. člen

Za člane vseh navedenih organov Društva lahko kandidira vsak redni član Društva.

Volilno pravico za volitve članov organov društva imajo vsi redni člani Društva.

3. člen

Volitve organov Društva praviloma potekajo na redni skupščini Društva.

II. Volilna komisija

4. člen

Postopek evidentiranja kandidatov, izvedbe volitev, štetja glasov, razglasitve rezultatov in priprave poročila je naloga volilne komisije.

5. člen

Volilna komisija šteje predsednika komisije in dva člana. Izvoli jo Upravni odbor.

III. Razpis volitev

6. člen

Upravni odbor najmanj tri tedne pred volilno skupščino objavi Razpis volitev v organe Društva. Razpis mora biti objavljen na spletnih straneh Društva ter razposlan na elektronske naslove članov Društva.

Razpis mora vsebovati podatke o:

IV. Evidentiranje kandidatov

7. člen

Vsak redni član Društva lahko kot kandidata za člana kateregakoli organa Društva predlaga sebe ali drugega rednega člana Društva. V primeru, da predlaga drugega rednega člana Društva, mora pred vložitvijo predloga pridobiti njegovo soglasje.

8. člen

Obstoječi člani organov društva, ki izpolnjujejo pogoje za kandidaturo, so avtomatično predlagani kot kandidati za naslednji mandat. Naloga volilne komisije je preveriti njihovo soglasje za vnovično kandidaturo.

9. člen

Po razpisanem roku za vložitev kandidature in najmanj 14 dni pred volilno skupščino Društva volilna komisija objavi seznam kandidatov za organe Društva. Seznam mora biti objavljen na spletnih straneh Društva ter razposlan na elektronske naslove članov Društva.

V. Volitve

10. člen

Volitve na skupščini potekajo za vsak organ posebej in sicer po naslednjem vrstnem redu:

1. Predsednik društva
2. Tajnik
3. Blagajnik
4. Štirje redni člani upravnega odbora
5. Trije redni člani nadzornega odbora
6. Trije redni člani disciplinske komisije

11. člen

Pred pričetkom volitev volilna komisija predstavi kandidate za organe Društva. Vsak kandidat ima po želji možnost kratke osebne predstavitve. Vsak redni član društva ima pravico kateremukoli kandidatu zastaviti eno ali več vprašanj.

12. člen

Volitve potekajo javno z dvigom rok. Na zahtevo vsaj enega rednega člana Društva morajo volitve potekati tajno.

13. člen

V primeru individualnih funkcij (predsednik, tajnik, blagajnik) se voli kandidate za vsako funkcijo posebej. Vsak redni član Društva lahko odda glas samo enemu izmed kandidatov. Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi večino glasov prisotnih volilnih upravičencev. Če nihče izmed kandidatov ne dobi predpisane večine, se volitve izvede ponovno, pri čemer se glasuje le o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.

V primeru rednih članov obeh odborov in disciplinske komisije poda vsak redni član Društva toliko glasov, kolikor je voljenih mest. Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največ glasov, a vsaj večino prisotnih volilnih upravičencev. V primeru, da kateri od kandidatov ne dobi zahtevane večine glasov, se zanj volitve ponovi.

V primeru, da je kandidatov toliko, kolikor je voljenih mest, se glasovanje izvede za vse člane naenkrat. Kandidati so potrjeni, če zanje glasuje večina prisotnih volilnih upravičencev.

14. člen

V primeru da za posamezno funkcijo nihče od kandidatov ne prejme predpisane večine glasov, je možno evidentirati nove kandidate tudi na sami skupščini, ter ponovno izvesti volitve. Če tudi v tem primeru nihče od kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov, ali če ni ustreznih kandidatov, se podaljša mandat trenutnim vršilcem funkcije. Za te funkcije se volitve izvede ponovno v roku 6 mesecev do najkasneje enega leta po volitvah.

15. člen

Volilna komisija na podlagi preštetih glasov razglasi rezultate volitev.

VI. Zapisnik volilne komisije

16. člen

Volilna komisija o poteku svojega dela piše zapisnik. Zapisnikarja izmed svojih članov določi komisija sama.

17. člen

Zapisnik vsebuje naslednje obvezne vsebine:

18. člen

Zapisnik je dokončen in stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi člani volilne komisije.

VII. Končni določbi

19. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga na svojih seji sprejme Upravni odbor.

20. člen

Pravilnik se objavi na spletnih straneh Društva.

Predsednica društva
Mara Bresjanac

V Ljubljani, dne 16.12.2005.