UGROMEN: Razpis medgeneracijskega sodelovanja

SiNAPSA, 31. 1. 2011

Upoštevanka generacij

Dragi stari in mladi, majhni in veliki, modri in zeleni! Dragi vsi, ki želite razgibati svoje možgane, hkrati pa naučiti pripadnike nasprotne generacije nečesa takega, kar bi jim brez vas le stežka prišlo na misel! Prisrčno vabljeni k sodelovanju na razpisu Upoštevanka Generacij: Razširimo Okvirje Mišljenja, Empatije in/ali Navad (UGROMEN).

Kazalo po razpisu:


Kakšen je namen razpisa?

Namen razpisa UGROMEN je spodbuditi pripradnike mejnih generacij – najstarejših in najmlajših – da na ustvarjalen in izviren način razmišljajo o spoznavnih okvirih nasprotne generacije in da aktivno pristopijo k medgeneracijskemu dialogu in vzajemnemu učenju.

 • Kako razmišljajo, čutijo in doživljajo svet najmlajši in kako najstarejši?
 • Kako se spopadajo z vsakodnevnim življenjem in njegovimi izzivi?
 • Katere so močne plati enih in drugih in kje so možne omejitve?
 • Kaj že znajo in česa bi jih bilo še moč naučiti?
 • Kaj lahko najmlajši naučijo najstarejše in kaj lahko mladi pridobijo od starih?
 • Kakšna presenečenja lahko pričakujemo, če se mejni generaciji srečata v ustvarjalnem stiku?

Najstarejša in najmlajša generacija v določenem smislu živita v različnih svetovih: spominjata se drugih stvari, soočata se z različnimi življenjskimi izzivi in situacijami, razmišljata v drugačnih vzorcih z drugačnimi poudarki. Zato je aktivno upoštevanje in vživljanje ene generacije v drugo že samo po sebi razširjanje spoznavnih okvirjev. V razpisu UGROMEN gremo še en korak naprej in želimo spodbuditi aktiven dialog in vzajemno bogatenje generacij: želimo, da bi si generaciji delili izkušnje in spodbujale druga drugo, da razmišljata, doživljata, čutita in delujeta na nove, še nepreizkušene načine. Da druga drugo presenetita in tako morda presenetita tudi samo sebe.

In nenazadnje: razpis UGROMEN je tudi priložnost za prijetno druženje in spoznavanje znotraj in med generacijami, kar je zanimiva in privlačna izkušnja za vse starosti.


Kdo sodeluje?

Razpis je namenjen zaključenim skupinam. Na razpis se lahko prijavijo zaključene skupine predšolskih otrok in zaključene skupine starostnikov. Skupino predšolskih otrok lahko prijavi vzgojiteljica v vrtcu ali katerakoli polnoletna oseba, ki bo za dano skupino prevzela odgovornost in jo tudi vodila in usmerjala v aktivnostih razpisa. Skupino starostnikov lahko prijavi izbrani član skupine ali pa delovni terapevt v domu za starejše občane oz. katerakoli polnoletna oseba, ki bo skupino vodila in usmerjala v aktivnostih razpisa.


Kako sodelovati?

Razpis UGROMEN bo potekal v dveh etapah: prva je idejna, druga pa izvedbena.

Idejna etapa

Oblikovanje delovne skupine
V vrtcih in v domovih za starejše občane (ali kjerkoli drugje, kjer se zadržujejo predšolski otroci in starostniki) se oblikujejo delovne skupine, ki bodo sodelovale v razpisu. Priporočamo, da v posamezni skupini ni manj kot 7 in ne več ko 14 članov.

Če je udeležencev iz enega naslova občutno več kot 14, predlagamo, da se oblikuje več skupin. Če to ni možno, je lahko skupina tudi večja.

Vsaka skupina mora imeti vodjo, ki bo usmerjal aktivnosti skupine in bo tudi deloval kot predstavnik skupine na razpisu (glej tudi razdelek “Prijavitelji”). Skupine so homogene, kar pomeni, da so v dani skupini samo starostniki ali samo predšolski otroci.

Vsaka skupina si mora izbrati svoje ime.

Možgansko viharjenje v skupini
Vsaka delovna skupina se v okviru idejne etape zbere na vsaj treh srečanjih za možgansko viharjenje, na katerih člani skozi pogovor in proste asociacije medsebojno prevetrijo svoje predstave o nasprotni generaciji (stari razmišljajo o mladih oz. mladi razmišljajo o starih). Viharjenje naj se osredotoči na dve glavni vprašanji:

 • Kako nasprotna generacija živi v našem svetu in na kakšen način ga doživlja in razume?
 • S čim bi lahko nasprotno generacijo presenetili, ji omogočili neko novo življenjsko izkušnjo oz. ji odprli nek drugačen način doživljanja in razumevanja sveta?

Vodje skupin lahko po lastni presoji viharjenje v skupini podprejo in usmerjajo s poljubnimi didaktičnimi pripomočki.

Izdelava Načrta za izkustveno delavnico Upoštevanke
Na osnovi izplena možganskega viharjenja se skupina odloči, kakšno izkušnjo bo priredila za nasprotno generacijo, da bi ji kar najučinkoviteje razširila okvir mišljenja, empatije in/ali navad. To izkušnjo predstavi, razloži in upraviči tako, da izdela Načrt za izkustveno delavnico Upoštevanke. Načrt naj vsebuje naslednja poglavja:

 1. Ozadje in namen
  V tem poglavju skupina opredeli, iz kakšnih razlogov se je odločila prirediti ravno tako izkušnjo in kaj želijo pri nasprotni generaciji s to izkušnjo doseči.

 2. Izvedba
  V tem poglavju skupina natančno opiše, kako bodo delavnico izvedli: kakšne aktivnosti bodo izvajali prireditelji delavnice, in kakšne aktivnosti se pričakujejo od udeležencev delavnice (tj. pripadnikov nasprotne generacije). V tem poglavju naj skupina opredeli tudi udeležence in prostor: koga bodo povabili na to delavnico in kje se bo odvijala?
  Delavnica naj se izvrši v okviru enega srečanja. Če bo predvideno trajanje daljše od ure in pol, naj načrt za izvedbo predvideva tudi premore.

 3. Preverba uspešnosti
  V tem poglavju skupina opiše, na kakšen način bodo vrednotili uspešnost svoje delavnice, tj. kako bodo prireditelji preverjali, da je bil pri udeležencih dosežen namen delavnice (kakor je opisan v prvem poglavju).

Zaželjeno je, da so delavnice zastavljene interakcijsko, tj. da predvidevajo aktivno udeležbo in sodelovanje prirediteljev in udeležencev. Delavnice so lahko zastavljene v obliki družabne igre, kviza, skupinske dejavnosti/ustvarjanja, gledališča (z aktivno udeležbo občinstva, se razume), ali v kakršnikoli drugi obliki skupinskega doživetja, ki zahteva aktivno udeležbo obeh generacij. Skupina naj načrtovani izkustveni delavnici Upoštevanke da tudi svoje ime.

Pri zasnovi in oblikovanju načrta naj aktivno sodelujejo vsi člani in ne samo vodja skupine! Za vodje predšoskih skupin in za vodje skupin oseb z demenco to pomeni, da naj načrti upoštevajo in odražajo (tudi) psihološko starost članov skupine. Pri zasnovi in oblikovanju Načrtov je zaželjena ustvarjalnost, kar pomeni, da so dovoljena (smiselna) odstopanja od začrtane strukture in uporaba nebesedilnih sredstev izražanja (risanje ipd.).

Načrte za izkustveno delavnico Upoštevanke s podatki prijavitelja naj vodje sodelujočih skupin pošljejo po elektronski pošti na naslov upostevanka@sinapsa.org do podaljšanega roka, 7. 2. 2011.

Vmesni rezultati

Oddane Načrte bo tričlanska strokovna žirija pregledala in ocenila na osnovi petih kriterijev: izvirnost, ustreznost, domišljenost, izvedljivost in preverljivost.

15.2.2011 bodo objavljeni rezultati prve etape razpisa, nosilci razpisa pa bomo stopili v stik z vsemi prijavitelji, ki bodo z izdelavo Načrta zadostili minimalnim zahtevam. S petimi skupinami, ki bodo oddale najbolje ocenjene Načrte, se bomo domenili, da jih v izbranem terminu obišče snemalna ekipa MMC portala RTV Slovenija. Snemalna ekipa bo posnela izvedbo dane delavnice, novinar pa se bo pogovoril tudi s prireditelji in udeleženci delavnice. Posnetki bodo objavljeni na spletni strani Sinapse in na portalu MMC. Vsem skupinam, ki bodo z oddanimi Načrti zadostile minimalnim zahtevam, bomo poslali morebitne predloge za izboljšave ter navodila za izdelavo Poročila o uspehu in učinku delavnice.

Izvedbena etapa

Izvedba Izkustvene delavnice Upoštevanke
Prijavitelji, katerih Načrti bodo dosegli minimalne standarde naše strokovne žirije, ste vabljeni, da (ob upoštevanju morebitnih povratnih informacij) predlagano delavnico tudi izvedete. S petimi skupinami, katerih Načrti bodo najbolje ocenjeni, bomo uskladili termine za izvedbo delavnic s snemalnimi ekipami. Ostale skupine si termine določate same.

Načrtujte, da boste delavnico izvajali v času od 15.2.2011 – 15.4.2011. Delavnico izvedete v lastni režiji, tj. sami poskrbite za prostor, morebitne pripomočke in za udeležence. Če presodite, da do udeležencev za delavnico ne morete priti brez zunanje pomoči, to izrazite že v Načrtu.

Izdelava Poročila o uspehu in učinku delavnice
Kot je predvideno že v Načrtu, bodo skupine morale ovrednotiti uspeh in učinek izvedene delavnice: Ali je delavnica potekala, kot je bilo načrtovano? Kako so bili z delavnico zadovoljni prireditelji in kako udeleženci? Kaj so doživeli eni in kaj drugi ter kdo se je česa novega naučil? Ali so bili doseženi cilji delavnice? Ali bi se dalo kaj izboljšati?

Strokovna žirija bo vsem sodelujočim, katerih Načrti so zadostili minimalnim zahtevam, poslala tudi navodila za izdelavo Poročil o uspehu in učinku delavnic. Sodelujoči bodo lahko ta poročila po lastni presoji in zmožnostih oplemenitili tudi s slikovnim, zvočnim ali video materialom.

Rok za oddajo Poročil je 15.5.2011.

Izvedbo delavnic bo strokovna žirija na podlagi oddanih Poročil ocenila po treh kriterijih: skladnost med načrtom in izvedbo, učinkovitost in uglašenost skupine.


Rezultati in nagrade

Izmed vseh sodelujočih bomo izbrali po eno zmagovalno skupino iz vsake generacije, torej na koncu bomo izbrali Zmagovalni par Upoštevanke.

Njuni delavnici bosta prejeli častni naziv Upoštevanki 2011, Načrt, Poročilo in morebiten spremljajoči slikovni in video material pa bomo objavili na spletni strani Sinapse in na MMC portalu.

Poleg tega bomo izvajalci razpisa UGROMEN za Zmagovalni par Upoštevanke organizirali Izkustveno delavnico Presenečenja!

To bo zaključni dogodek, na katerem bomo predstavili potek in izplen razpisa, se prijetno družili, Zmagovalni par pa bomo nagradili z zanimivo in zabavno izkušnjo, ki pa naj ostane presenečenje.

Za kakršna koli dodatna pojasnila, usmeritve in informacijsko podporo smo vam na voljo na elektronski pošti upostevanka@sinapsa.org.

Z odličnim upoštevanjem,

Vid V. Vodušek
za projektno skupino za gubanje možganov, Gube


© SiNAPSA 2003-2012