Krtitično obnašanje v mrežah pravih nevronov

[email protected] | 28. 3. 2014

Predaval bo prof. dr. Gašper Tkačik Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

v sredo, 02. aprila 2014, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«.

Vzorci hkratne aktivnosti v populaciji mrežničnih ganglijskih celic vsebujejo popolno informacijo o vizualnem svetu in s tem postavljajo meje tega, kar lahko z možgani izvemo o okolici. Na ravni posameznega pulza smo analizirali eksperimentalno zabeleženo simultano aktivnost več kot sto tovrstnih nevronov iz interagirajoče populacije, ki se odziva na karseda stvarne dražljaje. Skonstruirali smo natančne modele porazdelitve stanj aktivnosti mreže, zasnovane na načelu maksimalne entropije. Konstrukcija, ki je v bistvu enaka kot pri inverznem spinskem steklu, je razkrila močno frustracijo parske sklopitve med nevroni. Ta vodi do grobe energijske ploskve z mnogo lokalnimi ekstremi, do močnih kolektivnih interakcij v podskupinah nevronov kljub šibkim individualnim parskim korelacijam in do skupne porazdelitve aktivnosti z zelo širokim dinamičnim razponom z značilno Zipfovo potenčno odvisnostjo, močnimi odmiki od “tipičnosti” in vrsto znakov kritičnega obnašanja. Sklepamo, da je delovanje v kritični točki dinamična lastnost sistema, in predlagamo eksperimente, s katerimi bi to hipotezo lahko preverili.

Predavanje bo v angleščini.

Critical behavior in networks of real neurons

Predaval bo prof. dr. Gašper Tkačik Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

on Wednesday April 02, 2014 at 13 PM in the main Institute lecture hall, »Jožef Stefan«.

The patterns of joint activity in a population of retinal ganglion cells encode the complete information about the visual world, and thus place limits on what could be learned about the environment by the brain. We analyze the recorded simultaneous activity of more than a hundred such neurons from an interacting population responding to naturalistic stimuli, at the single spike level, by constructing accurate maximum entropy models for the distribution of network activity states. This – essentially an inverse spin glass – construction reveals strong frustration in the pairwise couplings between the neurons that results in a rugged energy landscape with many local extrema; strong collective interactions in subgroups of neurons despite weak individual pairwise correlations; and a joint distribution of activity that has an extremely wide dynamic range characterized by a Zipf-like power law, strong deviations from typicality, and a number of signatures of critical behavior. We hypothesize that this tuning to a critical operating point might be a dynamic property of the system and suggest experiments to test this hypothesis.

The lecture will be in English.

Koordinator Kolokvijev na IJS je prof. dr. Primož Ziherl, 01 4773 613, primoz.ziherl@ijs.si
Lepo vabljeni, da si na naslovu http://videolectures.net/kolokviji_ijs/ ogledate seznam in posnetke preteklih kolokvijev.


© SiNAPSA 2003-2012