Prvi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada 2022

[email protected] | 27. 1. 2022

Objavljamo razpis za dodelitev štipendij Sinapsinega sklada za:

a) aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih:
povrnitev stroškov registracije do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih;
b) aktivno udeležbo na poletni šoli:
povrnitev stroškov registracije do višine 500 € za udeležbo na poletni šoli ali znanstveno-izobraževalni delavnici, kjer je iz programa šole in urnika razvidno aktivno sodelovanje slušateljev z učitelji in ostalimi udeleženci.
c) kratek izobraževalni ali raziskovalni obisk v priznani tuji ustanovi:
povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

Štipendije so namenjene dogodkom, ki se bodo odvijali v prvi polovici tekočega leta in krijejo stroške do višine navedene v razpisu na podlagi izdanih računov na ime prejemnika štipendije. V primeru, da bodo zaradi epidemije COVID-19 potekali dogodki virtualno, so kandidati upravičeni le do povrnitve stroškov registracije oz. kotizacije.

Prednost imajo kandidati, ki se bodo udeležili FENS Foruma 2022, ki bo potekal od 9. do 13. julija v Parizu v Franciji.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka:

 1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI (oz. od oddaje vloge za članstvo je minilo najmanj eno leto);
 2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila;
 3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta;
 4. pravočasno oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:

 • krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero se kandidat / -ka poteguje;
 • raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu);
 • kratek življenjepis z bibliografijo;
 • potrdilo o študentskem statusu;
 • natančen urnik poteka dnevnih aktivnosti, iz katerega je razvidna aktivnost kandidata in program (poletne šole ali izobraževalne delavnice);
 • potrdilo o sprejetnju kandidata na izobraževanje;
 • dokazila o aktivnem sodelovanju v SiNAPSINIH projektih in akcijah, ne glede na status in trajanje članstva v društvu (štejejo tudi sodelovanja v dejavnostih društva pred formalno včlanitvijo).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem in nimajo zagotovljenih drugih namenskih sredstev za kritje stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje kandidatov ter točkovanje:

Objave:

 • skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
 • strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
 • predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:

5 (starost < 25)
4 (starost 25 - 27)
3 (starost 28 - 29)
2 (starost 30 - 31)
1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.
0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Finančni viri:

3 točke - ni namenskih virov financiranja
1 točka - omejeni namenski viri financiranja (MR, ARRS,…)

Ostali dosežki kandidata:
ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Kandidati, ki zberejo manj od 6 točk iz seštevka postavk, niso upravičeni do sredstev ŠSS.

Obveznosti izbranega kandidata do SiNAPSE:

 • v zahvali na postru ali v dia-predstavitvi mora biti zapisano, da kandidatovo udeležbo sofinancira SiNAPSA, kot dokazilo mora predložiti pdf postra ali prezentacijo;
 • aktivna predstavitev dela na konferenci SNC, na SiNAPSA seminarju ali v katerem od spletnih medijev društva (npr. eSinapsa);
 • potrdilo o udeležbi oz. aktivnem sodelovanju na znanstvenem ali izobraževalnem dogodku.

Rok za oddajo vlog je 15. marec 2022. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 31. marca 2022.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: stipendije@sinapsa.org. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Mateja Drolec Novak
Štipendijski sklad SiNAPSE


pripeto:


© SiNAPSA 2003-2012