SiNAPSA, Thursday, 20. June 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

Pridobljena možganska poškodba v doživljenjskem obdobju

Domen Šerdoner

»Pridobljene možganske poškodbe: dolgotrajna rehabilitacija oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v doživljenjskem obdobju: strokovne podlage za nacionalne smernice in standarde storitev« (Slika 1) je brez dvoma visoko priporočljiv vodnik tako za zdravstvene delavce, študente, raziskovalce kot za odločevalce na področju pridobljenih možganskih poškodb.

Slika 1
Slika 1: Knjiga Pridobljene možganske poškodbe je izšla v letu 2020, izdajo publikacije pa je sofinanciral Neurotrust, ustanova za nevrorehabilitacijo.

Avtorica Jasna Vešligaj-Damiš in soavtorji predstavljajo vodilne strokovnjake na področju zdravstvenega in socialnega varstva oseb s pridobljeno možgansko poškodbo (PMP) v Sloveniji. S svojim strokovnim in znanstveno-raziskovalnim delom v Sloveniji in tujini bogatijo ter urejajo področje dela za ranljivo populacijo oseb s PMP v doživljenjskem obdobju. V ta namen so predstavili svojevrsten, edinstven in zelo pričakovan dokument za vse odločevalce in izvajalce na področju dela z osebami s PMP kot tudi vse ostale, ki jih obravnavana tematika zanima.

Vsako leto več kot 69 milijonov posameznikov po vsem svetu utrpi PMP, ki predstavlja vodilni vzrok invalidnosti in nezmožnosti za delo. Hitra odzivnost in napredek akutne medicine omogočata visoko stopnjo preživelosti, vendar veliko število oseb s PMP utrpi dolgotrajne posledice in potrebujejo doživljenjsko zdravstveno in socialno varstvo.

Predstavljena znanstvena monografija obravnava ravno to področje rehabilitacije v doživljenjskem obdobju oseb s PMP. Ponuja sveže in preprosto razumevanje stanj oseb s PMP, kompleksnost storitev dolgotrajne rehabilitacije ter predstavlja prvi takšen dokument v državi. V spremni besedi Peter Svetina, varuh človekovih pravic RS, slikovito oriše, kako se ob prebiranju tega dokumenta sestavljajo koščki sestavljanke, ki kot prvi na tem področju pričarajo celotno sliko dela s človekom po PMP. Namen znanstvene monografije je poglobljena predstavitev strokovnih podlag nacionalnih smernic in standardov storitev dolgotrajne rehabilitacije oseb s PMP, ki bi jih bilo potrebno implementirati v prakso. V strokovni recenziji mag. Klemen Grabljevec dr. med. opomni, da so smernice napisane v skladu z obstoječimi priporočili Evropskega združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino in da so avtorji na podlagi izsledkov strokovne literature, svojega trdega dela, izkušenj in znanj predstavili dokument, ki mora postati temelj dolgotrajne rehabilitacije oseb s PMP.

Vsebina in predstavljena poglavja vodijo bralca od razvoja smernic in standardov, preko izhodišč in temeljev organizacije dolgotrajne oskrbe do potreb po vzpostavitvi mrež kontinuirane obravnave oseb s PMP. Obsežnejši del dokumenta predstavlja opis organizacije storitev, sam proces rehabilitacije in področja njenega delovanja. Prav tako zajema nevrobiološko podlago okrevanja in podrobno predstavlja področja večdisciplinarnih storitev in pomembnejše procese ter dejavnike dolgotrajne oskrbe. Opredeljuje tudi podlago za spremljanje kakovosti in varnosti v procesu izvajanja storitev v doživljenjskem obdobju po PMP. Ob koncu vsakega poglavja so poudarjena pomembnejša dejstva, ki skozi ključne točke predstavljajo rdečo nit, ki vodi čez celotno knjigo. Uporabljena literatura je skrbno izbrana in obsega preko 250 znanstvenih in strokovnih besedil, s čimer reflektira poglobljenost in razsvetljuje znanje na obravnavanem področju. Terminološki vidik in uporaba okrajšav se zdi več kot dodelana in poenotena, saj so avtorji uporabili rehabilitacijsko terminologijo, ki je podprta s strani mednarodne klinične konvencije, razvite s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

V klinični praksi se že več let kaže potreba po vzpostavitvi koordiniranih kliničnih poti in rehabilitacijskih storitev pri osebah s PMP v doživljenjskem obdobju. S tem dokumentom je avtorjem zagotovo uspelo narediti korak v pravo smer. V procesu nastajanja dokumenta so bile upoštevane tudi primerljive prakse sorodnih institucij v evropskih državah, na primer Francije, Avstrije, Nemčije, Velike Britanije in drugih. Dokument ne naslavlja le izvajalcev storitev in političnega vrha, temveč z vidika oseb s PMP nastavlja ogledalo družbi, da poskrbi za njih na vseh nivojih zdravstvenega in socialnega varstva. V bistvu je pričujoč dokument edinstven na področju PMP, saj zagotavlja celovit okvir za opravljanje storitev dolgotrajne rehabilitacije, ki prinaša obogaten in zelo dobro strukturiran pregled tako velikega ter zapletenega področja. Največjo vrednost monografije predstavlja razumevanje potreb po celostni obravnavi in rehabilitaciji oseb s PMP v doživljenjskem obdobju ter implementaciji kakovostnih storitev na primerih dobre prakse.

Delo je vsekakor vredno branja za vse, ki bi si želeli narediti korak naprej v razumevanju kompleksnosti PMP, in za tiste, ki so posredno ali neposredno povezani z njo. Bralci se bodo zatopili v obsežno delo, ki lahko s svojo vsebino pomembno vpliva na povečanje zavedanja o pomembnosti vzpostavitve mrež dolgotrajne oskrbe oseb s PMP.

Jasna Vešligaj-Damiš, Mateja Korošec, Marko Damiš in Klemen Grabljevec. (2020). Pridobljene možganske poškodbe: dolgotrajna rehabilitacija oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v doživljenjskem obdobju: strokovne podlage za nacionalne smernice in standarde storitev. Maribor: Center Naprej; Kranj: Center Korak, Maribor: Demago.

pred. Domen Šerdoner mag. zdr. ved., dipl. fiziot.
Alma Mater Europaea – ECM
ZUDV Dornava

Sprejeto: 20.1.2022
Objavljeno: 26.1.2022