Prvi razpis štipendij SiNAPSINEGA sklada 2023

| 13. 1. 2023

Objavljamo razpis za dodelitev štipendij Sinapsinega sklada bodisi za:

a) aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih:
povrnitev stroškov registracije do višine 500 € za predstavitve lastnega raziskovalnega dela v obliki postra ali predavanja na mednarodnih nevroznanstvenih kongresih;
b) aktivno udeležbo na poletni šoli:
povrnitev stroškov registracije do višine 500 € za udeležbo na poletni šoli ali znanstveno-izobraževalni delavnici, kjer je iz programa šole in urnika razvidno aktivno sodelovanje slušateljev z učitelji in ostalimi udeleženci.
c) kratek izobraževalni ali raziskovalni obisk v priznani tuji ustanovi:
povrnitev potnih stroškov, stroškov nastanitve do višine 1500 € za prenos novih metod, dopolnitev raziskav in izpopolnjevanje tehnik dela.

Štipendije so namenjene dogodkom, ki se bodo odvijali v prvi polovici tekočega leta in krijejo stroške do višine navedene v razpisu na podlagi izdanih računov na ime prejemnika štipendije. V primeru, da bodo zaradi epidemije COVID-19 potekali dogodki virtualno, so kandidati upravičeni le do povrnitve stroškov registracije oz. kotizacije.

Pogoji, ki naj jih izpolnjuje kandidat/ka:

 1. imeti mora aktivni članski status v SiNAPSI (oz. od oddaje vloge za članstvo je minilo najmanj eno leto);
 2. kandidatova prijava se mora nanašati na aktivno predstavljanje lastnega dela na kongresu, izobraževanju ali izpopolnjevanju v tujini, za kar mora predložiti dokazila;
 3. status dodiplomskega ali podiplomskega študenta;
 4. pravočasno oddana in popolna vloga na razpis.

Vloga na razpis naj vsebuje:

 • krovno pismo z razlago namena oddaje vloge in vrste štipendije, za katero se kandidat/-ka poteguje;
 • raziskovalni povzetek (če gre za udeležbo na kongresu);
 • kratek življenjepis z bibliografijo;
 • potrdilo o študentskem statusu;
 • natančen urnik poteka dnevnih aktivnosti, iz katerega je razvidna aktivnost kandidata in program (poletne šole ali izobraževalne delavnice);
 • potrdilo o sprejetju kandidata na izobraževanje;
 • dokazila o aktivnem sodelovanju v SiNAPSINIH projektih in akcijah, ne glede na status in trajanje članstva v društvu (štejejo tudi sodelovanja v dejavnostih društva pred formalno včlanitvijo).

Prednost imajo mlajši kandidati z več objavami v mednarodnih revijah oz. kandidati, ki so bili raziskovalno aktivni že med dodiplomskim študijem in nimajo zagotovljenih drugih namenskih sredstev za kritje stroškov.

Kriteriji za ocenjevanje kandidatov ter točkovanje:

Objave:

 • skupno število objav: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
 • strokovno recenzirane objave: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)
 • predstavitve in konference: ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Starostni bonus:

5 (starost < 25)
4 (starost 25 - 27)
3 (starost 28 - 29)
2 (starost 30 - 31)
1 (starost 32 - 34) (limit za ”mlade raziskovalce” kriterij EU). Leta porodniškega dopusta se odštejejo od dejanske starosti kandidata.
0 (starost > 34) (sprejet le, če je manj kot 5 let od začetka doktorskega študija).

Finančni viri:

3 točke - ni namenskih virov financiranja
1 točka - omejeni namenski viri financiranja (MR, ARRS,…)

Ostali dosežki kandidata:
ocena: 0 - 1 - 2 - 3 (nič - malo - srednje - veliko)

Kandidati, ki zberejo manj od 6 točk iz seštevka postavk, niso upravičeni do sredstev ŠSS.

Obveznosti izbranega kandidata do SiNAPSE:

 • v zahvali na postru ali v dia-predstavitvi mora biti zapisano, da kandidatovo udeležbo sofinancira SiNAPSA, kot dokazilo mora predložiti pdf postra ali prezentacijo;
 • aktivna predstavitev dela na konferenci SNC, na SiNAPSA seminarju ali v katerem od spletnih medijev društva (npr. eSinapsa);
 • potrdilo o udeležbi oz. aktivnem sodelovanju na znanstvenem ali izobraževalnem dogodku.

Rok za oddajo vlog je 20. februar 2023. O dodelitvi štipendij bo po zaključku razpisa odločala tričlanska komisija in posredovala obvestila kandidatom do 28. februarja 2023.

Vloge na razpis oddajte v obliki elektronske pošte s priponkami na naslov: stipendije@sinapsa.org. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

Mateja Drolec Novak
Štipendijski sklad SiNAPSE


pripeto:


© SiNAPSA 2003-2012